Site icon הטרדה מינית

הטרדה מינית בעבודה

הצורך במניעת הטרדה מינית במקומות העבודה גרם לכך שנקבעו בחוק מספר הוראות ייחודיות בנושא זה. בעוד שאין כל הבדל בין הטרדה מינית באוטובוס להטרדה מינית ברחוב, החוק למניעת הטרדה מינית משנת 1998 מסדיר באופן ספציפי יותר את מה שמתרחש במסגרת יחסי עבודה.

פועלו של החוק בנושא זה מתמקד בשלושה נושאים – הגדרת עבירה מיוחדת של הטרדה מינית במסגרת יחסי עבודה, יצירת חובות של המעביד לפעול באופן אקטיבי למניעת הטרדה מינית במקום העבודה וקביעת יכולת של נפגע מהטרדה מינית לתבוע לא רק את הפוגע בו, אלא גם את המעביד במקרים מסוימים.

אחת הפסיקות המוכרות והידועות בנושא זה היא של המשפט כנגד משה קצב, הנשיא השמיני של מדינת ישראל, שהורשע בעבירות אינוס, הטרדה מינית ושיבוש הליכי משפט.

הטרדה מינית

במובן המשפטי, קיים הבדל בין תקיפה מינית – המתייחסת לעבירות מין במובן של תקיפה פיזית, ובין הטרדה מינית – המתייחסת להטרדה מינית מילולית או אחרת, במובנים שנקבעו בחוק, אך לא גולשת למעשים בגופו של המוטרד.

על-פי החוק, הטרדה מינית עוסקת בהתייחסות כלשהו של אדם אחד לאחר בהקשרים מיניים. באופן כללי, הטרדה מינית היא אחת מאלה:

הטרדה מינית במסגרת יחסי העבודה

כאמור, בחלק מן העבירות בחוק נדרש כי המוטרד יביע את רצונו בהפסקת השיחות בעלות האופי המיני. עם זאת, במסגרת יחסי עבודה יתכנו מצבים בהם המוטרד לא יוכל או יפחד, להביע את דעתו. כך לדוגמה, מטבעם של יחסי העבודה לעיתים תתקשה עובדת להגיד למעביד שלה, שפרנסתה תלויה בו, להפסיק את החיזור אחריה מתוך חשש לעתידה.

מסיבה זו קבע המחוקק שכאשר מדובר בהצעות או התייחסויות חוזרות ונשנות, במסגרת יחסי עבודה כאשר מתקיימת כפיפות או מרות, לא נדרש שהמוטרד יבקש להפסיקן. משמעות הדבר היא כי בוס אשר משוחח עם עובדת שלו פעמים רבות אודות נושאים אינטימיים, עשוי להיחשב מטריד מינית גם אם הוא סבור כי העובדת מעוניינת בכך – מכיוון שלא התנגדה (לדוגמא: הטרדה מינית של עובדת ניקיון).

הצעת חוק חדשה מבקשת להסדיר באופן מורחב את נושא ההטרדות המיניות במקום העבודה.

עונש על הטרדה מינית

הטרדה מינית היא בראש ובראשונה עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא עד שנתיים מאסר. בנוסף, החוק קובע שאסור להתנכל לאדם שהגיש תלונה על הטרדה מינית. התנכלות היא כל פגיעה או ניסיון לפגוע במתלונן בשל התלונה, וגם זו היא עבירה פלילית שהעונש עליה הוא עד שלוש שנות מאסר. לבסוף, אם אותו אדם גם מטריד וגם מתנכל, הוא צפוי לעונש של ארבע שנות מאסר.

נוסף על העבירה הפלילית, הטרדה מינית היא עוולה אזרחית. כלומר, מי שהוטרד יכול לתבוע את המטריד ולזכות בפיצויי על הנזק שנגרם לו. החוק קובע מסלול פשוט לתביעה, שכן ניתן לקבל פיצויים של עד 50,000 שקלים (הסכום משתנה מעת לעת בהתאם לשינוי במדד), ללא צורך להוכיח את גובה הנזק שנגרם. להחרבה בנושא: כיצד מגישים תלונה על הטרדה מינית

חובות המעביד בהטרדה מינית

החוק קובע שלוש חובות עיקריות החלות על המעביד:

החוק קובע שמעביד שהפר את החובות שלו יהיה חייב בפיצויים לנפגעי הטרדה מינית העובדים תחתיו. בפועל, בתי-המשפט לא מהססים לחייב מעבידים בפיצויים בגובה של עשרות אלפי שקלים. בנוסף, אי קביעת תקנון במקום שהוא נדרש, מהווה עבירה פלילית שהעונש עליה הוא קנס של כ-13,000 שקלים.

Exit mobile version