Site icon הטרדה מינית

מניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית היוותה נורמה לא נעימה במשך שנים רבות. החל משנת 1998 היא אסורה בחוק ונחשבת עבירה פלילית. החובה לדאוג למניעת התופעה מוטלת על מעסיקים במקומות עבודה, מנהלי מסגרות רפואיות או טיפוליות, אך גם על כל אדם כלפי עצמו וכלפי הזולת.

הטרדה מינית

הטרדה מינית היא התנהגות פוגענית חוזרת ונשנית של אדם אחד באדם אחר על רקע מיני, כשההתנהגות ממשיכה גם לאחר שהנפגע הביע התנגדות או אי שביעות רצון ממנה.

החוק מגדיר כמה מצבים כהטרדה מינית:

החוק מחמיר עוד יותר במצבים בהם קיימים יחסי מרות וסמכות בין הפוגע לנפגע. במצבים אלה אין צורך להוכיח כי הנפגע הביע התנגדות להתנהגות המטרידה. התנהגות כזו במצב של יחסי מרות הינה בגדר עברה על החוק בכל מקרה.

מניעת הטרדה מינית במסגרות וארגונים

החוק למניעת הטרדה מינית מתייחס באופן פורמאלי לצעדים שנדרשים לנקוט ארגונים בהם מתקיימים יחסי מרות כגון: מקומות עבודה או גופים המעניקים שירותים טיפוליים.

מניעת הטרדה מינית בעבודה

מקומות עבודה נחשבים למקומות הרגישים והפגיעים לתופעת ההטרדה המינית, במיוחד כשמדובר ביחסי מרות בין ממונה לעובד/ת. אדם המוטרד במקום העבודה עלול לחשוש להתלונן מפחד שיאבד את מקום עבודתו. לכן מתייחס החוק באופן ספציפי למקומות עבודה ומורה להם לנקוט בצעדים על מנת למנוע אירועי הטרדה מינית בקרבם. החובה מוטלת על המעסיק.

עצם קיום החוק ופסקי דין מפורסמים שניתנו בעקבותיו, מהווים אמצעי מניעה חשוב לתופעה.

מניעת הטרדה מינית בקופות ובתי חולים

יחסי רופא חולה, או כל גורם רפואי המטפל בחולה, נחשבים גם הם יחסי מרות. החולה תלוי במטפל לקבלת השירות הרפואי שיביא לו מזור והקלה.

בחוק זכויות החולה ישנה התייחסות לנושא הטרדה מינית בעת טיפול רפואי. בהתאם ללשון החוק, לחולה זכות לבקש שאדם נוסף יהיה נוכח עמו בחדר במהלך הבדיקה. נוכחות אדם נוסף בחדר (אחות או בן משפחה) מפחיתה את הסיכון להטרדה מינית.

מניעת הטרדה מינית במוסדות לימוד

גם מוסד לימודי, למשל אוניברסיטה, עלול להוות כר למקרי הטרדה מינית עקב יחסי המרות בין מרצים לסטודנטים. לא אחת אנו שומעים על מקרים של הטרדה מינית באוניברסיטה שנעשים על ידי סטודנטים, מרצים או סמכות ניהולית אחרת. מוסדות לימוד מחויבים באותן הוראות בהם מחויבים מקומות עבודה.

לדוגמאות שפורטו לעיל, מתווספות לצערנו דוגמאות נוספות הנוגעות להטרדה מינית, ביניהן: הטרדה מינית במשפחה, הטרדה מינית בבתי הספר, הטרדה מינית בבתי מלון, הטרדה מינית באינטרנט שהחלה בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית ועוד.

אם כן, הטרדה מינית הינה רעה חולה, אך אינה מחויבת המציאות. ניתן וצריך למנוע תופעה זו והאחריות מוטלת על כל אחד ואחת.

ראו גם:
עד 5 שנות מאסר למפיץ תמונות מיניות באינטרנט

Exit mobile version