Site icon הטרדה מינית

עורך דין לייצוג נפגעים בהטרדה ופגיעה מינית

הטרדה או פגיעה מינית הן מבין העבירות בעלות הסטיגמה החריפה ביותר בציבור הרחב, כאשר הרשאתו של אדם בהטרדה או בפגיעה מינית גוררת, בנוסף לעונש לכשעצמו, גם סטיגמה נלווית, אשר תלווה את הנאשם לאורך שארית חייו.

עם זאת, לאור החומרה הרבה של ההטרדה או הפגיעה המינית, כמעשים אשר מפרים את קודש הקודשים של כל אדם – שלמות גופו הפרטי, הרי שסטיגמה זו נדמית פעמים רבות כמוצדקת, ועשויה לספק את המימד ההרתעתי הנדרש לצורך הפחתת שיעורי התופעה המכוערת.

חרף האמור, ולמרות הניסיון לצמצם ככל הניתן את שיעורי התופעה, בימינו, כמעט כל אישה עדיין תיתקל בימי חייה לפחות פעם אחת בהטרדה מינית, בהקשר כלשהו, כאשר אחוז הנשים אשר תסבולנה פגיעה מינית גבוה אף הוא, ועומד על כשליש.

מסיבה זו, ולאור הנזק האישי, הפיזי והנפשי, הנגרם לנפגעת, ולאור השפעותיה חברתיות העצומות של תופעת ההטרדה והפגיעה המינית, אין להקל בה ראש, ובין היתר, חשוב כי כל אישה הנתקלת בתופעה מכוערת זו תפנה למיצוי הדין עם התוקף, ולרבות הגשת תביעה משפטית כנגדו, כאמצעי לתיקון חלקי של הנזק, וכמו גם ליצירת הרתעה משמעותית להבא.

נפגעת הטרדה או פגיעה מינית – מה חשוב לדעת?

בניגוד להליכים פליליים אחרים, כדוגמת עבירת רצח או שוד, בהם במרבית המקרים התביעה מסתמכת על מגוון עדויות וראיות שונות, הרי שבכל הנוגע לעבירות הטרדה ופגיעה מינית, מלאכה זו מסובכת בהרבה. זאת מאחר ובמרבית המקרים, העבירה מבוצעת בשעה שהמתלוננת והנאשם מצויים ביחידות, ומשכך לא קיימים עדים נוספים להעיד בפני בית המשפט. יתרה מזאת, מעשים אלו במרבית המקרים (למעט חריגים בולטים) לא מותירים סימנים פיזיים, מה שמקשה על בית המשפט להכריע במצב של ניגודי גרסאות בין המתלוננת ובין הנאשם.

מסיבה זו, ומאחר וחלק ניכר מהתביעות בגין הטרדה מינית ופגיעה מינית מתגלגלות בסופו של דבר למצב של מחלוקת עובדתית, הרי שבמצבים מסוג זה, בית המשפט מהסס לרוב לפסוק לטובת הנאשמת, מחמת חוסר בראיות, אף כי במקרים מסוימים יש באפשרותו לפסוק על סמך התרשמות אישית מטיעוני המתלוננת, או סתירות מסוימות בעדות הנאשם. כך או כך, מדובר בקושי משמעותי הניצב פעמים רבות בפני המתלוננת, הנדרשת להוכיח את צדקתה באין ראיות ממשיות העומדות לצידה.

נפגעת הטרדה או פגיעה מינית – כיצד לפעול?

לאור הקושי הטמון במקרים מסוג זה, ובשעה שמתלוננת גמרה בדעתה לפנות לבית המשפט לצורך מיצוי הדין עם התוקף, חשוב לפנות בראש ובראשונה להתייעצות מוקדמת מול עורך דין בקיא ומנוסה בתחום, וזאת לצורך בניית אסטרטגיה מקיפה לתיק מתחילתו. המטרה היא להבליט בפני השופט את צדקתה של המתלוננת עוד מהרגע הראשון, על מנת לסייע לבית המשפט לפסוק לטובתה, גם במצב של מחלוקת עובדתית.

במקרים מסוג זה, בחירת עורך דין לייצוג במסגרת תיק הטרדה או פגיעה מינית אינה מלאכה שיש להקל בה ראש, וחשוב לבחור בעורך דין רק לאחר חיפוש ובדיקה מדוקדקת, ובמידת האפשר על סמך המלצות רלוונטיות ובעלות משקל.

יש לזכור ולהדגיש, כי לאור העובדה שבמצב של מחלוקת עובדתית, השופט רשאי לפסוק על סמך התרשמותו האישית, בהתאם לשיקול דעתו, קיימת חשיבות עליונה "לקלוע" לטעמו של השופט, ולצורך כך נדרשת מלכתחילה התנהלות מדודה ומתוכננת בבית המשפט, הן מצד המתלוננת, והן מצד עורך דינה. מסיבה זו, מומלץ לבחור מלכתחילה בעורך דין מנוסה, הבקיא בהליכים משפטיים מסוג זה, ויודע כיצד להציג את נכונות דבריה של המתלוננת, גם בהיעדר ראיות תומכות.

Exit mobile version