תקנון למניעת הטרדה מינית

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

המחוקק הישראלי לוקח את נושא ההטרדה המינית במקומות העבודה ברצינות רבה. הצעד הראשון בנושא היה חקיקת "החוק למניעת הטרדה מינית" בשנת 1998, שכולל עבירה ייחודית של הטרדה מינית בעבודה.

כמו-כן, החוק יצר ארבע חובות החלות על מעבידים: לפעול למניעת הטרדה מינית, למנות אחראי על טיפול בתלונות, למנות אחראי על טיפול בתלונות וכאשר יש למעביד יותר מ-25 עובדים, לקבוע תקנון למניעת הטרדה מינית.

צעד נוסף בכיוון זה היה פירוט של החובות שחלות על המעבידים – במסגרת ה"תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות המעביד)", המפרטות כיצד יש לטפל בתלונות על הטרדה מינית, וכן כיצד בנוי התקנון.

הוראות התקנות

התקנות כוללות בתוכן את ה"תקנון לדוגמא". את התקנון הזה ניתן לאמץ, ואין צורך לנסח תקנון מיוחד עבור כל מקום עבודה. כמו-כן, התקנות קובעות כי מעביד שלו פחות מ-25 עובדים, המביא את התקנון לדוגמא לידיעת עובדיו, נחשב כמי שפעל למילוי חובתו לידע את עובדיו בדבר האיסור על הטרדה מינית. הוראה זו כוללת בתוכה חשיבות רבה, שכן מעביד שלא ממלא את החובה האמורה עשוי להיתבע ולהידרש לשלם פיצויים לנפגעי הטרדה מינית, שהתרחשה במקום העבודה.

מעביד שלו יותר מ-25 עובדים נדרש לא רק לאמץ את התקנון לדוגמא כפי שהוא, אלא לבצע בו את ההתאמות הנדרשות, בהתאם למקום העבודה הספציפי. בנוסף, על מעביד שכזה לפרסם את התקנון שייקבע במקום בולט לעין וכך להביאו לידיעת עובדיו.

מהו תקנון למניעת הטרדה מינית

החוק למניעת הטרדה מינית לא מפרט יותר מדי בנוגע להוראות שיש לכלול בתקנון. על-פי הוראות החוק לבדן, התקנון צריך להתייחס לשני נושאים:

  • הסבר לעובדים על החוק למניעת הטרדה מינית – מהי הטרדה מינית ומהי התנכלות בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית, במסגרת יחסי עבודה.
  • הסבר על דרכי הגשת תלונה ואופן הטיפול בתלונות על הטרדה מינית.

כאשר קיימת חובה לקבוע תקנון, הפרת החובה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה למעביד הוא למעלה מ-14,000 שקלים (הסכום משתנה מעת לעת). נוסף על כך, כאמור הפרת החובה חושפת את המעביד לתביעות פיצויים מצד עובדים. החוק מעודד תביעות שכאלה, שכן העובד שנפגע לא חייב להוכיח שנגרם לו נזק, ודי לו להראות כי המעביד לא ביצע את חובתו כדי לקבל פיצוי בגובה של עד 50,000 שקלים.

כך, במקרה אחד קבע בית הדין לעבודה כי מעביד טיפל בתלונה על הטרדה מינית באופן יעיל ובהתאם להוראות החוק. אולם, עקב העובדה שאותו מעביד לא קבע תקנון למניעת הטרדה מינית – הורה בית המשפט למעביד לשלם לעובדת שהוטרדה פיצוי בסך 15,000 שקלים.

הוראות התקנון לדוגמא

המקור הטוב ביותר להבין ממנו כיצד יש לבנות את התקנון, הוא התקנון לדוגמא שבתקנות. כמובן שהדרך הפשוטה ביותר היא פשוט לערוך את ההתאמות הנדרשות בתקנון זה. אולם, לעיתים גופים גדולים בעלי מורכבויות בתחום זה יבחרו לקבוע תקנון מקיף יותר, ספציפי יותר ולכלול בו הוראות שונות ונוספות על אלו שבתקנון לדוגמא.

כך, אוניברסיטאות ברחבי הארץ בחרו לקבוע בתקנוניהם הוראות האוסרות על קשרים רומנטיים בין מרצים לסטודנטים, או בין אנשים המתקיימים בניהם יחסי מרות. באופן דומה, גופים הכוללים מערכת משמעתית עשויים להוסיף לתקנון הוראות אודות העבירה המשמעתית שההטרדה המינית תהווה.

מבנה התקנון לדוגמא

להלן ראשי הפרקים שבתקנון לדוגמא, שכדאי שהם, או דומים להם, יופיעו בכל תקנון למניעת הטרדה מינית:

  • הסבר כללי אודות חשיבותו של החוק למניעת הטרדה מינית.
  • הסבר מהם המעשים שמהווים הטרדה מינית והתנכלות, בדגש על העבירות במסגרת יחסי עבודה.
  • הסבר מה המשמעות של ביצוע מעשים המהווים הטרדה מינית – הן בהיבט הפלילי והן בהיבט האזרחי.
  • דגשים מיוחדים של המדיניות שקבע המעביד ביחס להטרדה מינית, וכן הסבר על חובתו של המעביד למנוע הטרדה מינית.
  • הוראות מפורשות של המעביד לעובדים ולממונים על העובדים, שנועדו למנוע מראש מקרים של הטרדה מינית.
  • הסבר על הצעדים שעל עובד שנפגע מהטרדה מינית או מהתנכלות לנקוט – האפשרות לפנות למעביד כדי שיטפל בתלונה במסגרת הכלים העומדים לרשותו (פיטורי המטריד, העמדה לדין משמעתי וכדומה), יכולת להגיש תלונה במשטרה שתפתח בחקירה פלילית בנושא, ולבסוף – האפשרות להגיש תביעה כספית כנגד המטריד.
  • הוראה המבהירה שכל הוראות החוק, התקנות והתקנון חלות גם על עובדים של קבלן כוח אדם המועסקים במקום העבודה.

מינוי ממונה על הטרדה מינית

התקנות מבהירות כי על כל מעביד למנות אדם אחד לפחות כאחראי על הטרדה מינית. אדם זה צריך להיות בעל כישורים ומעמד שיאפשרו לו מצד אחד להיות איש אמונם של מתלוננים, ומצד שני לטפל באופן אפקטיבי בתלונות. על-פי התקנות קיימת עדיפות לכך שתהיה זו אישה, וכאשר בוחרים למנות יותר מממונה אחד, יש עדיפות שבין הממונים תהיה אישה אחת לפחות. עם-זאת, התקנות קובעות במפורש שהמעביד יכול לקבוע שהוא עצמו יהיה הממונה.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו